Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho thành tích đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI.. Năm: 2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[8] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho thành tích đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI.. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn