Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 276. Trang: 12-21. Năm 2020. (May 31 2020 11:59AM)
[2]Bài báo: Truyền thông đại chúng và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(504). Trang: 68-77. Năm 2020. (Jun 29 2020 5:35PM)
[3]Bài báo: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (Oct 9 2019 10:46AM)
[4]Bài báo: Biến động tỷ suất sinh lợi đặc thù và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: 30(11). Trang: 51-67. Năm 2019. (Mar 16 2020 5:55PM)
[5]Bài báo: Thanh khoản và biến động đồng bộ giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 3(478). Trang: 54-62. Năm 2018. (Dec 24 2018 11:08PM)
[6]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 257. Trang: 20-29. Năm 2018. (Dec 24 2018 10:59PM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đối với giá cổ phiếu trong khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 255. Trang: 22-31. Năm 2018. (Dec 24 2018 11:03PM)
[8]Bài báo: Sở hữu cổ đông lớn và thanh khoản cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Nguyễn Thị Minh Huệ. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 241. Trang: 23-30. Năm 2017. (Jul 18 2017 8:49AM)
[9]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3. Trang: 58-66. Năm 2017. (Sep 2 2017 5:40PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 27(5). Trang: 63-77. Năm 2016. (Sep 22 2016 6:31PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Nov 12 2016 6:10AM)
[12]Bài báo: Cổ đông lớn và tính thông tin của giá cổ phiếu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 234. Trang: 40-48. Năm 2016. (Dec 24 2016 10:25PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Tùng Lâm, Phan Trọng Nghĩa. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 234. Trang: 58-65. Năm 2016. (Dec 24 2016 10:32PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index: Nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân, Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 261. Trang: 43-50. Năm 2012. (Oct 21 2014 10:37AM)
[15]Bài báo: Sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung Value at Risk (VaR). Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 36. Trang: 131-140. Năm 2010. (Oct 21 2014 10:42AM)
[16]Bài báo: Đánh giá dự án đầu tư theo cách tiếp cận quyền chọn thực. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 98-103. Năm 2007. (Oct 21 2014 10:57AM)
[17]Bài báo: Ứng dụng mô hình định giá quyền chọn Black - Scholes trong bảo hiểm đầu tư cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 94. Trang: 53-56. Năm 2006. (Oct 21 2014 11:04AM)
[18]Bài báo: Lý thuyết danh mục đầu tư và khả năng ứng dụng trong quản trị danh mục đầu tư tín dụng của ngân hàng. Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6(3). Trang: 54-57. Năm 2006. (Oct 21 2014 11:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Media attention and firm value: International evidence. Authors: Dang, T.L, Huynh, T.H.H., Nguyen, M.T. International Review of Finance (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1111/irfi.12305. No: (In-press). Pages: pp. Year 2020. (Mar 16 2020 5:51PM)
[2]Article: Media coverage and stock price synchronicity. Authors: Dang, T.L., Dang, M., Hoang, L., Nguyen, H.G., Phan, H.L.. International Review of Financial Analysis (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.101430. No: Vol: 67. Pages: 101430. Year 2020. (Nov 27 2019 2:21PM)
[3]Article: Liquidity risk and stock performance during the financial crisis. Authors: Dang, T.L., Nguyen, T.M.H. Research in International Business and Finance (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101165. No: Vol: 52. Pages: 101165. Year 2020. (Dec 18 2019 3:52PM)
[4]Article: News media coverage and corporate leverage adjustments. Authors: Dang, T.L., Dang, V.A., Moshirian, F., Nguyen, H.G., Zhang, B. Journal of Banking and Finance (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105666. No: Vol: 109. Pages: 105666. Year 2019. (Oct 9 2019 10:43AM)
[5]Article: Liquidity shocks and institutional investors. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Zhang, B.. North American Journal of Economics and Finance (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.12.005. No: Vol: 47. Pages: 184-209. Year 2019. (Dec 24 2018 11:11PM)
[6]Article: ­­­Individualistic cultures and crash risk. Authors: Dang, T.L, Faff, R., Luong, H., Nguyen, H.G.. European Financial Management (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1111/eufm.12180. No: Vol: 25(3). Pages: 622-654. Year 2019. (Apr 27 2018 5:54PM)
[7]Article: Does earnings management matter for firm leverage? An international analysis. Authors: Dang, T.L., Dang, M., Le, P.D., Nguyen, H.N., Nguyen, Q.M.N., Henry, D.. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1080/16081625.2018.1540938. No: (In-press). Pages: pp. Year 2018. (Dec 24 2018 11:18PM)
[8]Article: Institutional ownership and stock liquidity: International evidence. Authors: Dang, T.L., Nguyen, T.H., Tran, N.T.A., Vo, T.T.A.. Asia-Pacific Journal of Financial Studies (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1111/ajfs.12202. No: Vol: 47(1). Pages: 21-53. Year 2018. (Sep 2 2017 5:46PM)
[9]Article: Firm information environment and capital structure: International evidence. Authors: Dang, T.L., Huynh, T.H.H, Nguyen, M.T., Nguyen, T.M.H.. Applied Economics (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1284991. No: Vol: 49(44). Pages: 4482-4500. Year 2017. (Feb 28 2017 10:26PM)
[10]Article: Commonality in news around the world. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Zhang, B.. Journal of Financial Economics (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.11.007. No: Vol: 116(1). Pages: 82-110. Year 2015. (Oct 21 2014 11:11AM)
[11]Article: Cross-listings and liquidity commonality around the world. Authors: Dang, T.L., Moshirian, F., Wee, C., Zhang, B.. Journal of Financial Markets (ISI, SSCI). https://doi.org/10.1016/j.finmar.2014.11.003. No: Vol: 22. Pages: 1-26. Year 2015. (Oct 21 2014 11:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn