Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,602,950

 Xác định thống kê thông qua đa thức mở rộng và phương pháp Monte Carlo Markov Chain
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.
Nơi đăng: Proceeding of 4th European Conference on computational Mechanics, (ECCM’010), session MS130 ‘Model an parameter identification in structural mechanic’, paper #486, 10pages, 16-21 May 2010, Paris (Palais des congrès), France , 2010.; Số: ECCM’010), session MS130;Từ->đến trang: 486-495;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn