Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cát mịn ven biển phối hợp với cát sông trong thành phần cấp phối. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Lê Thành Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 6/2020. Trang: 87-91. Năm 2020. (Jul 14 2020 11:13PM)
[2]Tham luận: Ảnh hưởng của biến dạng phi tuyến lên dầm FG dựa trên lý thuyết Quasi-3D. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Khánh Toàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 7/2018. Trang: 160-168. Năm 2019. (Oct 2 2019 10:28AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của định hướng vật liệu đến ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn phẳng. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng, Việt Nam. Số: 6/2018. Trang: 49-53. Năm 2018. (Oct 2 2019 10:04AM)
[4]Tham luận: Sử dụng phương pháp Ritz phân tích tĩnh dầm FG có hình học không hoàn chỉnh chịu tải trọng dọc trục. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn, Huỳnh Vinh. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017. Trang: 509-517. Năm 2018. (Oct 2 2019 10:20AM)
[5]Bài báo: Độ võng của cấu kiện chịu uốn dạng Tensairity. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng. Số: 6/2017. Trang: 139-144. Năm 2017. (Jul 10 2017 10:00AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của của sự thay đổi hệ số đàn hồi của vật liệu đến sự uốn dọc của dầm màng mỏng thổi phồng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 2/2017. Trang: 149-153. Năm 2017. (Apr 27 2017 12:01AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số hình học của cọc và các thông số cơ lí của nền đất đến ứng xử của cọc thi công theo phương pháp Hyper-Mega tại Việt Nam. Tác giả: Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 3/2017. Trang: 81-86. Năm 2017. (Apr 27 2017 12:08AM)
[8]Bài báo: Phân tích dao động riêng phi tuyến của dầm FG trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 197-204. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:40PM)
[9]Bài báo: Ma trận độ cứng và ma trận khối lượng của dầm FG. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững", Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 8-15. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:14PM)
[10]Bài báo: Phân tích mất ổn định của dầm FG trên nền đàn hồi theo mô hình phần tử hữu hạn sử dụng lí thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 205-212. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:46PM)
[11]Bài báo: Xây dựng phần tử hữu hạn cho dầm thổi phồng cấu tạo từ vải địa kỹ thuật. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc "vật liệu và kết cấu composite: cơ học, công nghệ và ứng dụng" 2016, ISBN 978-604-82-2026-6. Số: 7/2016. Trang: 773-780. Năm 2016. (Apr 26 2017 11:52PM)
[12]Bài báo: Dao động riêng của dầm FG trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 26-29. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:01PM)
[13]Bài báo: Phân tích ứng xử của dầm FG trên nền đàn hồi chịu tải trọng tĩnh sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc ba. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí xây dựng. Số: 3/2016. Trang: 43-46. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:06PM)
[14]Bài báo: Một phương pháp xác định mô đun đàn hồi của bê tông tường vây từ số liệu quan trắc. Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Lê Khánh Toàn. Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững", Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN:978-606-82-1805-8. Số: 4/2016. Trang: 85-91. Năm 2016. (Jun 9 2016 9:19PM)
[15]Bài báo: Phân tích phi tuyến kết cấu khung có nút nửa cứng với sai lệch hình học sử dụng phần tử liên kết không hoàn chỉnh. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (Tập 1). Trang: 69-76. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:34PM)
[16]Bài báo: Investigation of Dynamic Instability for Web Plate in Composite Steel - girder Bridge. Tác giả: Phạm Mỹ, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (Tập 1). Trang: 215-223. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:37PM)
[17]Bài báo: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐÀN HỒI CỦA VẢI KỸ THUẬT TỪ THÍ NGHIỆM THỔI PHỒNG ỐNG MÀNG MỎNG. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 12/2015. Trang: 91-94. Năm 2015. (Feb 18 2016 11:05PM)
[18]Bài báo: Một giải pháp phân tích khung có nút nửa cứng : Xem nút nửa cứng là một phần tử. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(88).2015. Trang: 11-14. Năm 2015. (Dec 3 2015 5:08PM)
[19]Bài báo: Phân tích dao động riêng phi tuyến kết cấu khung không gian có nút nửa cứng. Tác giả: Đỗ Minh Đức, Lê Khánh Toàn. Tuyển tập công trình hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2015. Số: 8/2015 (tập 1). Trang: 61-68. Năm 2015. (Jun 9 2016 6:10PM)
[20]Bài báo: Một phương pháp mô phỏng ứng xử của kết cấu sử dụng mô hình Response surface Meta-model. Tác giả: Lê Khánh Toàn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86).2015. Trang: 78-83. Năm 2015. (Dec 3 2015 5:02PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết mờ thiết lập mối quan hệ giữa ngưỡng clorua và các nhân tố khác ảnh hưởng đến ăn mòn cốt thép trong bê tông các công trình ven biển. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan, Lê khánh Toàn. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 03(76). Trang: 32-36. Năm 2014. (Nov 14 2014 10:20PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Phú yên. Tác giả: Nguyễn Khoa Khang, Lê khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 7/2014. Trang: 85-88. Năm 2014. (Nov 14 2014 10:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vibration of an inflated orthotropic membrane beam with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). No: Volume 9, Issue 9, September 2018. Pages: 719-728. Year 2018. (Oct 2 2019 10:00AM)
[2]Article: Surface response meta-models for the assessment of embankment frictional angle stochastic properties from monitoring data: An application to harbour structures. Authors: F. Schoefs, K.T. Le, F. Lanata. Computers and Geotechnics. No: 53 (2013). Pages: 122–132. Year 2013. (Jun 26 2013 9:53PM)
[3]Article: Meta-models for the assessment of soil stochastic properties from monitoring: application to harbour structures. Authors: Le K.T., Schoefs F., Lanata F.. EACS 2012 – 5th European Conference on Structural Control. No: EACS 2012. Pages: 213-223. Year 2012. (Dec 27 2012 11:27PM)
[4]Article: Assessment of uncertain soil properties for complex infrastructures from monitoring. Authors: Schoefs F., Le K.T., Lanata F.. Durable Structures, from Construction to rehabilitation, Lisbon, Portugal – 31st. No: ICDS 2012. Pages: 21-30. Year 2012. (Dec 27 2012 11:32PM)
[5]Article: Assessment of soil stochastic properties from monitoring. Authors: Lanata F., Le K.T., Schoefs F.. 3nd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). No: ISGSR2011. Pages: 12-22. Year 2011. (Dec 27 2012 11:22PM)
[6]Article: Statistical identification via Polynomial Chaos expansion and Markov Chain Monte Carlo. Authors: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.. Proceeding of 4th European Conference on computational Mechanics, (ECCM’010), session MS130 ‘Model an parameter identification in structural mechanic’, paper #486, 10pages, 16-21 May 2010, Paris (Palais des congrès), France , 2010. No: ECCM’010), session MS130. Pages: 486-495. Year 2010. (Dec 27 2012 11:16PM)
[7]Article: Modeling of incertainty by Chaos Polynomial and by Monte Carlo-Markov Chain method for reliability of harbour structures. Authors: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.. Congrès Lambda-Mu 17 « Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement / Innovation et Maîtrise des Risques, La Rochelle, France. No: communication 189. Pages: 9-17. Year 2010. (Dec 27 2012 11:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn