Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,187

 Mô hình hóa sự không chắc chắn bằng đa thức hỗn độn và phương pháp mô phỏng Monte Carlo-Markov Chain cho độ tin cậy của kết cấu cảng

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lanata F., Schoefs F., Le K.T.
Nơi đăng: Congrès Lambda-Mu 17 « Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement / Innovation et Maîtrise des Risques, La Rochelle, France; Số: communication 189;Từ->đến trang: 9-17;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn