Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho học phần " Nhập môn Đông phương học" trong chương trình đào tạo ngành Đông phương học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Kim Oanh.*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 30;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ năm học 2013-2014, chuyên ngành Đông phương học được chính thức đào tạo tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Cùng với hai chuyên ngành Quốc tế học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, ngành Đông phương học đang có những bước đi đầu tiên trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của những cơ sở đào tạo uy tín đi trước đồng thời chủ động tạo ra sự phát triển phù hợp với nhu cầu xã hội cũng như đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực tại địa phương. Để đạt được những mục tiêu nói trên, việc áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động (PP GDCĐ), một phương pháp giảng dạy tiên tiến của thế giới, cho những học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Đông phương học là một việc làm cần thiết và mang tính chủ động trong mục tiêu đào tạo. Một trong những học phần quan trọng cần được áp dụng đầu tiên là học phần “Nhập môn Đông phương học”. Bài viết đề cập đến một số đề xuất áp dụng PP GDCĐ cho học phần nói trên.
ABSTRACT
Since the academic year 2013-2014, Oriental Studies has been formally taught at Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. Along with two other studies, International Studies and Vietnamese & Vietnamese Culture Studies, Oriental Studies is taking the first step on the basis of inheriting experiences of prestigious universities. Besides, it may actively create the development in accordance with social needs as well as meet the needs of local human resources. In order to achieve the above objectives, application of the worldwide advanced Active Teaching Methods to the subjects of the Oriental Studies curriculum should be considered a necessary and proactive plan for training strategy. The first subject chosen for application is “Introduction to Oriental Studies”,one of the important subjects in the curriculum. This article puts forward some suggestions on Active Teaching Methods for that subject.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn