Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và giáo dục. Số: 23 (02). Trang: 120-125. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:24PM)
[2]Bài báo: Bảo tồn giá trị văn hóa của Lễ hội Đình làng Hải Châu trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 100. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[3]Bài báo: Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 104. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[4]Bài báo: Nhận thức và kỹ năng cần thiết của giảng viên đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường giảng dạy đa văn hóa thế kỷ XXI. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh- Bùi Nguyên Hãn. Tạp chí giáo dục. Số: 419. Trang: 59-61. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:42PM)
[5]Bài báo: Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết "Cố đô" của Yasunari Kawabata. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh- Bùi Nguyên Hãn. Tạp chí Thông tin khoa học xã hội. Số: 11. Trang: 52-56. Năm 2017. (Apr 20 2018 10:47PM)
[6]Bài báo: Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động cho học phần " Nhập môn Đông phương học" trong chương trình đào tạo ngành Đông phương học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh.*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 30. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[7]Bài báo: Tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của lễ hội Jidai ở Kyoto, Nhật Bản. Tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 06(91).2015. Trang: 128. Năm 2015.
(Sep 30 2015 3:40PM)
[8]Bài báo: Yếu tố thiên nhiên trong ngôn ngữ Nhật Bản. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 11. Trang: 75~77. Năm 2015.
(Jan 19 2016 1:21PM)
[9]Bài báo: Tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật dưới góc độ một sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Viện phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 34/2012. Trang: 23~28. Năm 2012.
(Dec 13 2012 9:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn