Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của lễ hội Jidai ở Kyoto, Nhật Bản
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 06(91).2015;Từ->đến trang: 128;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dưới sự tác động của văn hoá và lịch sử bao gồm yếu tố khách quan (không gian và thời gian) và yếu tố chủ quan (chủ thế, ý thức hệ chủ đạo của thời đại, nguồn nhân lực và tài lực), sự thay đổi của lễ hội truyền thống được nhìn nhận là một điều tất yếu. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi theo chiều hướng hiện đại hoá của đời sống vật chất, lễ hội cần được bảo tồn và phát huy giá trị của nó dưới góc độ là một di sản văn hoá phi vật thể vừa bảo toàn được tính xác thực về mặt tâm linh đồng thời vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của cộng đồng, địa phương và quốc gia. Để làm rõ xu hướng trên, bài nghiên cứu này tập trung tìm hiểu một số một số cách thức mà các nhà quản lý lễ hội đã thực hiện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của lễ hội Jidai, một trong những lễ hội tái hiện lịch sử nổi tiếng của Kyoto, Nhật Bản.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The changes of communal festivals under the cultural and historical impacts including objective factors (space and time) and subjective ones (subject, ideology, human resources, financial resources) have been considered as a matter of fact. However, along with the changes of the modernized society, communal festivals should be conserved and their values should be promoted in terms of intangible cultural heritage. It is necessary to preserve their authenticity in religious beliefs, and at the same time, promote their roles in developing local and national economies. Therefore, this study aims to examine some methods used in preserving and promoting the heritage of Jidai Matsuri (Festival of Ages), one of the most famous historical festivals in Kyoto, Japan.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn