Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bảo tồn giá trị văn hóa của Lễ hội Đình làng Hải Châu trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 100;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lễ hội đình làng Hải Châu là một lễ hội gắn liền với một ngôi đình cổ mang tên Hải Châu, có một chiều dài lịch sử đáng chú ý ở thành phố Đà Nẵng. Năm 2009, Ủy Ban nhân dân Quận Hải Châu đã quyết định phục hồi lễ hội này với hi vọng nâng cao nhận thức và sự quan tâm của người dân địa phương và khách du lịch về lịch sử và các giá trị văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Bài báo này nhằm đưa ra một số thực trạng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội đình làng Hải Châu hiện nay. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phần nào góp phần nâng cao chất lượng của lễ hội cũng như bảo tồn những giá trị văn hóa đó trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
Hai Chau Village Communal House Festival is attached to the same name of an ancient temple, has experienced a remarkable long history. In 2009, Hai Chau District People’s Committee decided to restore Hai Chau village communal house festival with the hope of raising awareness and appreciation of the roots and history of Danang in local people and tourists. This paper aims to show the current situations of preserving and promoting cultural value of the festival that encounters great difficulties. Therefore, the paper will recommend some solutions that partly contribute to enhancing the quality of the festival as well as preserving its value in the development of Da Nang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn