Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Kim Oanh.*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 104;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng (PPHTPVCĐ) là một phương pháp dạy và học chủ động mà thông qua đó người học áp dụng được những kiến thức học được trong lớp vào điều kiện thực tế, đồng thời kết quả của quá trình học là đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Bài viết này đề cập đến việc thực nghiệm áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng (HTPVCD) trong chương trình giảng dạy học phần “Văn hóa phương Đông” của ngành Đông phương học, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng với nhu cầu quảng bá nghệ thuật Tuồng của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Kết quả có được là những nỗ lực ban đầu nhằm thay đổi phương pháp giảng dạy đại học theo hướng chủ động cũng như gắn kết việc học tập tại trường Đại học với những trải nghiệm thực tế tại cộng đồng văn hóa của sinh viên.
ABSTRACT
Service Learning (SL) is an active teaching and learning method with which learners are able to apply in-class knowledge into real life. The results of learning process will meet the demands of the communities. This paper mentions the project that applies SL to the subject “Oriental Culture” of curriculum of Oriental Studies, Department of International Studies, University of Foreign Languages Studies,The University of Danang.The aim of this application is to spread Tuong art of Nguyen Hien Dinh Tuong Theatre to the community.   The results of this project are considered as efforts in reforming teaching methods at college levels as well as linking learning in higher education and students’ experiences with local cultural communities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn