Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Kim Oanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và giáo dục; Số: 23 (02);Từ->đến trang: 120-125;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đưa ra kết quả thực nghiệm về việc áp dụng PPHTPVCĐ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, từ đó bước đầu đề xuất một mô hình gắn kết chương trình đào tạo đại học với các cộng động văn hóa địa phương. PPHTPVCĐ là một phương pháp đã và đang được sử dụng ngày càng nhiều tại các trường đại học trên thế giới. Năm 2016 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm phương pháp này và bài viết là kết quả có được từ việc áp dụng trên.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn