Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,829

 The role of anions in the corrosion protection of intrinsically conducting
polymers (ICP)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: U. Rammelt, L. M. Duc, W. Plieth
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: ‘EURO CORR 2003’, September 2003, Budapest, Hungary. (Poster); Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The corrosion protection of polypyrrole films containing different inhibitor anions as dopant
anions was investigated with open circuit potential measurements in 3% NaCl. The
passivating effect of anions such as salicylate, succinate and especially molybdate was
demonstrated. The mobility of these anions was tested by cyclic voltammetry and EIS
measurements.
Keywords: Polypyrrole, Inhibitor anions, Mild steel, Corrosion protection
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn