Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,768

 Nghiên cứu điện kết tủa màng compozit kẽm-chitosan trên nền thép CT3 và tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com pr
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Chu Văn Tài
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, T51-3A, 47-53
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: T51-3A;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của các yếu tố như pH, mật độ dòng, nồng độ chitosan đến quá trình mạ điện hóa màng composit Zn-chitosan trên nền thép CT3 đã được nghiên cứu. Kết quả đo SEM cho thấy lớp mạ composit Zn-chitosan tại điều kiện tối ưu pH = 3,0; mật độ dòng DC = 8,00 A/dm2, nồng độ chitosan 0,55 gam/lít có cấu trúc tế vi mịn và nhẵn hơn so với lớp mạ Zn. Tính chất ức chế ăn mòn của lớp mạ Zn và composit Zn-chitosan được nghiên cứu bằng phương pháp đo tổng trở điện hóa và độ giảm khối lượng trong dung dịch NaCl 3,5%. Kết quả cho thấy hiệu quả chống ăn mòn của lớp mạ composit Zn-chitosan tốt hơn so với lớp mạ Zn.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The influence of some factors such as pH, current density, concentration of chitosan on the electrodeposition of Zn-chitosan composite on CT3 steel substrate has been studied. The morphology of Zn- chitosan composite was investigated by SEM. The optimum conditions for smooth and good composite film were pH 3.0, current density 8.00 A.dm-2, concentration of chitosan 0.55 g.L-1. The corrosion resistance behavior of the Zn and Zn-chitosan coating was examined by weight loss and impedance methods using 3.5 wt% NaCl neutral solution as medium. The obtained results showed that Zn-chitosan composite exhibits better anticorrosion performance than that of Zinc coating.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn