Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,439

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Biosynthesis of silver nanoparticles from AgNO3 solution using aqueous extract of Ocimum basilicum L. leaf as the reducing agent. Tác giả: Le Tu Hai. The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application. Số: 1A. Trang: 147-150. Năm 2015. (Aug 12 2016 2:39PM)
[2]Bài báo: Phân hủy quang xúc tác methylen xanh sử dụng nano bạc tổng hợp từ dung dịch AgNO3 với tác nhân khử dịch chiết nước lá chè xanh. Tác giả: Lê Tự Hải*, Võ Thị Tiếp. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Số: T.4 (No.2). Trang: 56-62. Năm 2015. (Aug 12 2016 2:32PM)
[3]Bài báo: A study on the extraction of tannin from caribe pine bark and investigate metal corrosion inhibition of tannin. Tác giả: Le Tu Hai, Nguyen Thi Lan Anh. Journal of Science and Technology. Số: Vol. 3 (No 1A). Trang: 27-35. Năm 2015. (Aug 12 2016 2:36PM)
[4]Bài báo: Optimization of the extraction process of tannin from the bark of acacia species planted in Quang Nam province, Viet nam. Tác giả: Le Tu Hai, Truong Thi My Thao, Nguyen Thi lan Anh. Journal of Science and Technology. Số: 53(3A). Trang: 73-80. Năm 2015. (Aug 12 2016 2:41PM)
[5]Bài báo: Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4. Tác giả: Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Le Tu Hai. Tạp chí Hóa học. Số: 53(6e3). Trang: 131-135. Năm 2015. (Aug 12 2016 3:33PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu oxi hóa điện hóa propanol thành axit propanoic. Tác giả: Đặng Xuân Dự, Lê Tự Hải. Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6B-52. Trang: 42-45. Năm 2014.
(Jun 14 2015 10:33PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 và tổng hợp CuTCNQF2. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải, Vũ Thị Duyên. Tạp chí Hóa học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6B-52. Trang: 220-224. Năm 2014.
(Jun 14 2015 10:30PM)
[8]Bài báo: Một số vấn đề trong giảng dạy học phần Điện hóa học. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 13(04). Trang: 11-15. Năm 2014.
(Jun 14 2015 10:25PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá Bàng. Tác giả: Lê Tự Hải, Tôn Nữ Thanh Nhàn. Tạp chí Hóa học. Số: 6ABC-51. Trang: 659-664. Năm 2013. (Jun 14 2015 10:23PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu điện kết tủa màng compozit kẽm-chitosan trên nền thép CT3 và tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó. Tác giả: Lê Tự Hải, Chu Văn Tài
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, T51-3A, 47-53
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: T51-3A. Trang: 47-53. Năm 2013.
(Jun 14 2015 10:20PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình điều chế SiO2 từ vỏ trấu. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Văn Bỉnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(03). Trang: 8-15. Năm 2012.
(Jun 14 2015 10:15PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó. Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Thị Hoàn. Tập chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(47)2011. Trang: 35-42. Năm 2011.
(Oct 8 2012 9:28AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của hợp chất polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo lá tràm. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Lưu Vũ Diễm Hằng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 3(44). Trang: 142-149. Năm 2011.
(Jun 29 2011 10:50AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu tách ion Pb2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ tanin chiết từ vỏ keo tai tượng. Tác giả: Lê Tự Hải, Phùng Văn Bé
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: số 1(42). Trang: 111-116. Năm 2011.
(Jun 29 2011 10:52AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của hợp chất tanin từ lá chè xanh và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó. Tác giả: Lê Tự Hải, Phạm Thị Thùy Trang, Dương Ngọc Cẩm, Trần Văn Thắm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(36). Trang: 71-76. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:31AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu sự ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch NaCl và sử dụng làm lớp lót màng sơn của hợp chất polyphenol được chiết tách từ vỏ cây Đước. Tác giả: Lê Tự Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. ạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 77-83. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:32AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol – formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol nhóm tanin tách từ vỏ keo lá tràm. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Trường Tiên, Vi Thị Hồng Giang. Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ V – 2010. Trang: 266-272. Năm 2010. (Jan 14 2011 10:32AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu quá trình oxi hóa phenol trong nước bằng phương pháp điện hóa. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đăng Đàn. ạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng – số 1(24) 2008, 71-75. Số: số 1(24). Trang: 71-75. Năm 2008. (Jan 14 2011 10:31AM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu quá trình biến tính bentonit Thuận Hải và ứng dụng để hấp phụ ion Mn2+. Tác giả: Lê Tự Hải, Phan Chi Uyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 3(26). Trang: 112-117. Năm 2008.
(Jan 14 2011 10:31AM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu quá trình điện kết tinh PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anot ion Pb2+ trong dung dịch Pb(NO3)2. Tác giả: Lê Tự Hải, Trương Công Đức, Trần Văn Thắm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng – số 5(28) 2008, 69-75. Số: số 5(28). Trang: 69-75. Năm 2008. (Jan 14 2011 10:31AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu tách ion Cd2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Hóa học và ứng dụng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 2(62). Trang: 37-39. Năm 2007.
(Jan 14 2011 10:29AM)
[22]Bài báo: Động học và nhiệt động học quá trình tách ion Zn2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải. Tác giả: Lê Tự Hải
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: số 5(05). Trang: 35-37. Năm 2007. (Jan 14 2011 10:29AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim đến khả năng chống ăn mòn của thép thời tiết biến tính Ca trong môi trường khí quyển biển.. Tác giả: Lê Tự Hải, K. Y. Kim. uyển tập các công trình khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai: Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, Đà Nẵng 4/2007. Trang: 320-3324. Năm 2007. (Jan 14 2011 10:30AM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học tinh dầu Pơmu Quảng Nam. Tác giả: Lê Tự Hải, Đặng Công Anh Tuấn
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng – số 6(23) 2007, 94-99. Số: số 6(23). Trang: 94-99. Năm 2007. (Jan 14 2011 10:30AM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu động học và cơ chế quá trình oxi hóa điện hóa ion Pb2+ trong dung dịch Pb(NO3)2 tạo màng PbO2. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 3(15)-4(16). Trang: 83-87. Năm 2006.
(Jan 14 2011 10:28AM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu tách ion Cu2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải. Tác giả: Lê Tự Hải
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(17). Trang: 45-49. Năm 2006. (Jan 14 2011 10:28AM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp màng polypyrol trên nền thép CT3 và khả năng chống ăn mòn kim loại của màng polypyrol. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Hóa học – T44 (3), Tr. 284-289, 2006.. Số: T44(3). Trang: 284-289. Năm 2006. (Jan 14 2011 10:29AM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp màng composit polianilin – polipyrol trên nền thép CT3 và khả năng chống ăn mòn kim loại của nó. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 2. Trang: 24-28. Năm 2005.
(Jan 14 2011 10:27AM)
[29]Bài báo: Về thứ nguyên của hằng số cân bằng K của phản ứng hóa học. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh. Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2005.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 35-38. Năm 2005.
(Jan 14 2011 10:27AM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu thành phần cấu trúc và khả năng hấp phụ ion Pb2+ trong dung dịch nước của bentonit Thuận Hải. Tác giả: Lê Tự Hải. Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Hóa lý và Hóa lý thuyết. Hà Nội 2005. Trang: 76-82. Năm 2005. (Jan 14 2011 10:28AM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và nồng độ ion Cl- đến quá trình hòa tan anot Fe. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 3(12). Trang: 22-25. Năm 2004. (Jan 14 2011 10:26AM)
[32]Bài báo: Nghiên cứu xử lý chất màu hữu cơ của dung dịch nhuộm bằng phương pháp keo tụ điện hóa. Tác giả: Lê Tự Hải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 25-28. Năm 2004.
(Jan 14 2011 10:26AM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá điện hoá pyrol tạo màng polypyrol. Tác giả: Lê Tự Hải, Lê Thanh Hải. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số: số 22. Trang: 34-38. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:01AM)
[34]Bài báo: Nghiên cứu tạo màng anilin trên nền thép CT3 bằng phương pháp oxi hoá điện hoá anilin. Tác giả: Lê Tự Hải. Tạp chí Khoa học Đại học Huế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 20. Trang: 39-44. Năm 2003.
(Dec 31 2010 10:01AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của Ni, Mo, W đến tính chất ăn mòn của thép thời tiết biến tính Ca trong dung dịch Cl-, SO42-. Tác giả: Lê Tự Hải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 4 - Hà Nội 20/10/2003. Trang: 169. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:01AM)
[36]Bài báo: Ảnh hưởng của cấu trúc đến khả năng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 224-227. Năm 1998.
(Dec 31 2010 10:01AM)
[37]Bài báo: Động học phản ứng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ. Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải. uyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998. Trang: 228-231. Năm 1998. (Dec 31 2010 10:01AM)
[38]Bài báo: Ảnh hưởng cuả một số yếu tố đến hiệu suất phản ứng khử điện hóa gluco. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Hóa học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: T36,No1. Trang: 33-36. Năm 1998.
(Jan 14 2011 10:22AM)
[39]Bài báo: Động học phản ứng khử điện hóa glucoza. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Nghiên cứu khoa học KTQS. Số: số 23. Trang: 35-38. Năm 1997. (Jan 14 2011 10:23AM)
[40]Bài báo: Động học phản ứng khử điện hoá glucoza. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Nghiên cứu khoa học KTQS
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 23. Trang: 35-38. Năm 1997.
(Dec 31 2010 10:01AM)
[41]Bài báo: Tổng hợp điện hoá một số hợp chất hữu cơ trong dung dịch điện ly nước và nhũ tương tinh dầu - nước. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị Đánh giá đề tài cơ bản Hoá lý - Hoá lý thuyết, Hà Nội 11/1997. Trang: 66-75. Năm 1997. (Dec 31 2010 10:01AM)
[42]Bài báo: Động học phản ứng khử điện hóa xitronellal. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Nghiên cứu khoa học Viện KTQS, số 23 (12/1997) 12 – 15.. Số: số 23. Trang: 12-15. Năm 1997. (Jan 14 2011 10:23AM)
[43]Bài báo: Tổng hợp điện hóa xitronellol trong hệ nhũ tương hữu cơ – nước. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng,. Tạp chí Hóa học T34, No4 (1996)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: T34, No4. Trang: 12-15. Năm 1996.
(Jan 14 2011 10:21AM)
[44]Bài báo: Tổng hợp điện hóa andehyt salixylic. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Tạp chí Hóa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: T34, No1. Trang: 6-9. Năm 1996.
(Jan 14 2011 10:19AM)
[45]Bài báo: Động học phản ứng khử điện hóa andehyt salyxilic. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Tạp chí Hóa học. Số: T34, No3. Trang: 36-39. Năm 1996. (Jan 14 2011 10:20AM)
[46]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp kế hoạch hóa thực nghiệm.. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Tin học ứng dụng trong hóa học – Hà Nội 2-3/5/1996. Trang: 85-89. Năm 1996. (Jan 14 2011 10:22AM)
[47]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp kế hoạch hoá thực nghiệm. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị tin học ứng dụng trong hoá học - Hà Nội 2-3/5/1996
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 85-89. Năm 1996.
(Dec 31 2010 10:01AM)
[48]Bài báo: Quá trình khử điện hóa một số hợp chất hữu cơ chứa nhóm cacbonyl. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học Viện KTQS
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 24-29. Năm 1995.
(Jan 14 2011 10:18AM)
[49]Bài báo: Tổng hợp điện hóa xitronellol từ xitronellal. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Hội nghị khoa học Viện KTQS 12/10/1995
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 22-34. Năm 1995.
(Jan 14 2011 10:21AM)
[50]Bài báo: Tối ưu hoá quá trình tổng hợp andehyt salixylic từ axit salixylic bằng phương pháp điện hoá trong điều kiện có màng ngăn. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Nghiên cứu KHKT Quân sự. Số: số 8. Trang: 26-28. Năm 1994. (Dec 31 2010 10:01AM)
[51]Bài báo: Kế hoạch hoá thực nghiệm quá trình tổng hợp andehyt salixilic từ axit salixilic bằng phương pháp điện hoá. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng. Nghiên cứu KHKT Quân sự. Số: số 7. Trang: 34-36. Năm 1993. (Dec 31 2010 10:01AM)
[52]Bài báo: Kế hoạch hóa thực nghiệm quá trình tổng hợp andehyt salixylic từ axit salixylic bằng phương pháp điện hóa.. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Nghiên cứu KHKT Quân sự. Số: số 7. Trang: 34-36. Năm 1993. (Jan 14 2011 10:14AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A sudy on the corrosion inhibition of mild steel and primer of painting film of tannin extracted from acacia auriculiformi bark. Authors: Le Tu Hai. Journal of Science and Technology, Vol. 48, Issue 5A, 2010, pp. 17-24. International Corrosion Engineering Conference 2010, 24-27 Oct. 2010 – Ha Noi.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol 48. Pages: 17-24. Year 2010.
(Jan 14 2011 10:35AM)
[2]Article: Study on the synthesis of conductive polymer films on mild steel by the electrooxiddation of some heteroorganic compounds and the protection of metal against corrosion of conductive polymer films, Proceeding of the International Corrosion Enginnering Conference – ICEC 2007 – Seoul – Korea. Authors: Le Tu Hai
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Seoul - Korea
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Year 2007.
(Jan 14 2011 10:34AM)
[3]Article: Study on the influence of chloride ion and pH on the anodic dissolution of pure aluminium. Authors: Le Tu Hai
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. ook of Abstracts,10th Asian Chemical Congress and 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences - October 21-24, 2003 Ha Noi, Viet Nam, 133, 2003. Pages: 133-133. Year 2003. (Dec 31 2010 10:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn