Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,598

 Phân hủy quang xúc tác methylen xanh sử dụng nano bạc tổng hợp từ dung dịch AgNO3 với tác nhân khử dịch chiết nước lá chè xanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải*, Võ Thị Tiếp
Nơi đăng: Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ; Số: T.4 (No.2);Từ->đến trang: 56-62;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng phương pháp hóa học xanh, thân thiện môi trường với tác nhân khử là dịch chiết nước lá chè xanh. Ảnh hưởng của một số yếu tố như điều kiện tạo dịch chiết lá chè xanh, tỉ lệ thể tích dịch chiết/dung dịch AgNO3, pH, nhiệt độ đến quá trình tạo nano bạc đã được khảo sát. Quá trình hình thành nano bạc được khảo sát bằng phổ UV-Vis. Hình thái học, cấu trúc pha của nano bạc tổng hợp được xác định bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD). Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình tạo nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá chè xanh xảy ra rất nhanh (30 phút), màu của dung dịch AgNO3 chuyển từ không màu sang màu vàng nâu khi thêm dịch chiết nước lá chè xanh. Nano bạc thu được có dạng hình cầu với kích thước trung bình từ 5,88 – 9,37 nm và có cấu trúc tinh thể. Hoạt tính quang xúc tác của nano bạc tổng hợp được khảo sát bằng sự phân hủy metylen xanh dưới ánh nắng mặt trời và đạt hiệu suất 91,25 % sau 10 giờ phơi mẫu.
ABSTRACT
The paper presents a simple and eco-friendly, green synthesis method of silver nanoparticles (AgNPs) from AgNO3 solution using aqueous extract of green tea leaf as the reducing agent. The influence of some factors such as the volume ratio of green tea leaf extract/ AgNO3 solution, pH, temperature to the synthesis of silver nanoparticles was investigated. The formation of AgNPs was confirmed by UV-Vis spectroscopy. The morphology and crystalline phase of AgNPs were determined from transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive X-ray (EDX) and X-ray diffraction (XRD) spectra. The results showed that the reaction process was rapid for the formation of stable AgNPs (30 min), colorless AgNO3 solution changes to brown-yellow after adding aqueous extract of green tea leaf. The obtained AgNPs were spherical with different average sizes of 5.88 – 9.37 nm and have lattice planes of silver. The photocatalytic activity of the synthesized silver nanoparticles was examined by degradation of methylene blue under sunlight irradiation. Green synthesized silver nanoparticles were effectively degrading the dye 91.25 % at 10 h of exposure time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn