Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,794

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp kế hoạch hóa thực nghiệm.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Tin học ứng dụng trong hóa học – Hà Nội 2-3/5/1996; Số: ;Từ->đến trang: 85-89;Năm: 1996
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn