Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,350

 Nghiên cứu tổng hợp màng polypyrol trên nền thép CT3 và khả năng chống ăn mòn kim loại của màng polypyrol
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs w
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học – T44 (3), Tr. 284-289, 2006.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: T44(3);Từ->đến trang: 284-289;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn