Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,747

 Study on the synthesis of conductive polymer films on mild steel by the electrooxiddation of some heteroorganic compounds and the protection of metal against corrosion of conductive polymer films. Proceeding of the International Corrosion Enginnering Conference – ICEC 2007 – Seoul – Korea.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husban
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Tu Hai
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Seoul - Korea
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn