Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,304

 Nghiên cứu tách ion Pb2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ tanin chiết từ vỏ keo tai tượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Phùng Văn Bé
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: số 1(42);Từ->đến trang: 111-116;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn