Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,550

 Tổng hợp điện hoá một số hợp chất hữu cơ trong dung dịch điện ly nước và nhũ tương tinh dầu - nước
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
Nơi đăng: Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị Đánh giá đề tài cơ bản Hoá lý - Hoá lý thuyết, Hà Nội 11/1997; Số: ;Từ->đến trang: 66-75;Năm: 1997
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn