Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,720

 Ảnh hưởng của cấu trúc đến khả năng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 224-227;Năm: 1998
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn