Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,793

 Động học phản ứng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: uyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998; Số: ;Từ->đến trang: 228-231;Năm: 1998
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn