Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,137,435

 Nghiên cứu ảnh hưởng của Ni, Mo, W đến tính chất ăn mòn của thép thời tiết biến tính Ca trong dung dịch Cl-, SO42-
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Tự Hải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 4 - Hà Nội 20/10/2003; Số: ;Từ->đến trang: 169;Năm: 2003
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn