Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,802

 Nghiên cứu quá trình xử lý chất màu hữu cơ của dung dịch nhuộm bằng phương pháp keo tụ điện hoá
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2000-03 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đã nghiên cứu động học quá trình hòa tan anôt kim loại Al, Fe và điều kiện tối ưu cho quá trình xử lý thuốc nhuộm hữu cơ bằng phương pháp oxi hóa anôt.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn