Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,451

 Nghiên cứu cơ chế tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đức Hùng
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Lê Tự Hải, Phạm Quang Định
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: N1995-01 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu cơ chế và điều kiện tổng hợp một số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp khử và oxi hóa điện hóa

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn