Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,146,829

 Nghiên cứu tách SiO2 từ vỏ trấu và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng trong nước
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Mỹ Bình, Mai Văn Bảy
Số: DD2012-03-20 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn