Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,165,501

 Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn điện bằng phương pháp oxi hóa anôt một số hợp chất hữu cơ dị vòng.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh
Số: B2006-ĐN03-12 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Đã nghiên cứu tổng hợp màng polianilin, polypyrol và màng composit polyanilin-polypyrol và ứng dụng màng polyme dẫn trong chống ăn mòn kim loại

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn