Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,565

 Nghiên cứu quá trình tách một số ion kim loại nặng trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  
Số: N2006-ĐN ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu sử dụng vật liệu bentonit Thuận Hải làm vật liệu hấp phụ ion Zn2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+ trong nước và biến tính bentonit để hấp phụ ion Mn2+

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn