Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,103,725

 Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2+ từ dung dịch Pb(NO3)2 và ứng dụng làm điện cực trơ cho quá trình xử lý phenol trong nước.
Chủ nhiệm:  Lê Tự Hải; Thành viên:  Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kiều Oanh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2008 ĐN-03-16 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên
Nghiên cứu điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit cacbon bằng phương pháp oxi hóa điện hóa và ứng dụng điện cực PBO2 tổng hợp được để làm điện cực trơ cho quá trình xử lý phenol trong nước.
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn