Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng - Quá trình xây dựng và phát triển. Tác giả: Lê Thị Hải Anh
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 20-22. Năm 2007.
(Feb 16 2011 9:59AM)
[2]Tham luận: Xử lý chất thải rắn và quy hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Thị Hải Anh, Cao Xuân Tuấn. Hội thảo Nghiên cứu Khoa học chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Feb 16 2011 9:52AM)
[3]Bài báo: Quy hoạch bãi chôn lấp rác. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Thị Hải Anh, Cao Xuân Tuấn. Hội thảo sau đào tạo về Kinh tế Chất thải. Năm 2003. (Feb 16 2011 9:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn