Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý nhân sự của Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: Nguyễn Văn Lành. Mã số: T2009-06-79. Năm: 2009. (Jan 4 2011 4:08PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: . Mã số: T2007-06-38. Năm: 2007. (Jan 4 2011 3:58PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, đề xuất vị trí và một số mẫu bãi đậu xe công cộng ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T2006-06-04. Năm: 2006. (Jan 4 2011 3:49PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu biện pháp quản lý chất thải rắn với sự tham gia của cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T04-17-59. Năm: 2004. (Dec 31 2010 8:29AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tình hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và một số đề xuất triển khai mô hình này cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: . Mã số: T03-17-40. Năm: 2003. (Dec 31 2010 8:29AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy hoạch bãi chôn lấp rác cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Thành viên: Cao Xuân Tuấn. Mã số: T02-17-25. Năm: 2002. (Dec 31 2010 8:29AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán kinh tế trong công tác thu gom chất thải rắn tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Hải Anh. Mã số: T01-17-20. Năm: 2001. (Dec 31 2010 8:29AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn