Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1]  Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN năm học 1998-1999. Số: 07/QĐKT. Năm: 1999.
[2] Giấy khen đã đạt danh hiệu lao động giỏi năm học 1998-1999. Số: 324/QĐKT. Năm: 1999.
[3] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Năm: 2001.
[4] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ĐHĐN năm học 2000-2001. Số: 217/QĐKT. Năm: 2001.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001-2002 . Số: 111102. Năm: 2002.
[6] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 1998-2002. Số: 326/QĐKT. Năm: 2002.
[7] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2001-2002. Số: 1500/QĐKT. Năm: 2002.
[8] Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ năm học 2002-2003. Số: 09/QĐKT. Năm: 2003.
[9] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2003.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2002-2003. Số: 181103. Năm: 2003.
[11] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2003. Số: 02-QĐ/ĐU. Năm: 2004.
[12] Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2005-2006. Số: 751/QĐ. Năm: 2006.
[13] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ V (2005-2007). Số: 109/QĐKT. Năm: 2007.
[14] Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động công tác Nữ công năm học 2006-2007. Số: 128/QĐ-LĐ LĐ. Năm: 2007.
[15] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2007 . Số: 05-QĐ/ĐU. Năm: 2007.
[16] Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008. Số: 3557/QĐKT. Năm: 2008.
[17] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2009. Số: 01-QĐ/ĐU. Năm: 2009.
[18] Giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác nữ công giai đoạn 2005-2009. Năm: 2009.
[19] Giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Công đoàn trường năm học 2008-2009. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn