Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,820,765

 Nghiên cứu tình hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và một số đề xuất triển khai mô hình này cho Tp. Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T03-17-40 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn