Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,506

 Nghiên cứu biện pháp quản lý chất thải rắn với sự tham gia của cộng đồng tại Thành phố Đà Nẵng
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hải Anh; Thành viên:  
Số: T04-17-59 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn