Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,739,692

 Nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Thành phố Đà Nẵng
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hải Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: T2007-06-38 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn