Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,024

 Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý nhân sự của Trường Cao đẳng Công nghệ
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Thị Hải Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Nguyễn Văn Lành
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2009-06-79 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs open i want an affair

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn