Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,283,780

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huynh Thi Ngoc Dung
Đề tài: Developing a market penetration strategy for Viettel to Laos market

 Thạc sĩ

 University of Nice - Sophia Altipolis, France

 2011

 2012

[2]Nguyen Hong Du
Đề tài: Marketing Mix for Yumangel product in Vietnam

 Thạc sĩ

 University of Nice - Sophia Altipolis, France

 2011

 2012

[3]Lữ Văn Thịnh
Đề tài: Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[4]Nguyễn Bá Thọ
Đề tài: Ứng dụng phương pháp phân tích Lợi ích - Chi phí trong đánh giá thẩm định dự án thủy điện Sông Bung 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Trần Phan Anh Tuấn
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2010 - 2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[6]Nguyễn Tấn Khoa
Đề tài: Thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn