Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,041,402

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công trình Xanh: Quan điểm, công cụ thực hiện và các lợi ích tiềm năng hướng tới xây dựng bền vững ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh*; ThS. Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 24. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Tổng quan nghiên cứu về sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mô hình đề xuất cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 14. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[3]Bài báo: Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 69. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[4]Bài báo: Sử dụng phương pháp định giá thị trường gián tiếp trong xác định giá trị môi trường do tác động của dự án thủy điện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2015. Trang: pp. Năm 2015.
(Mar 14 2015 3:57PM)
[5]Bài báo: Hoàn thiện Quản lý thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam nhìn từ các hình thức thực hiện dự án ở các nước phát triển . Tác giả: ThS. Hồ Thị Kiều Oanh*; PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 25. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[6]Bài báo: Xung đột và quy trình giải quyết xung đột trong các dự án xây dựng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh; Hồ Thị Kiều Oanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 32. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí trong dự án xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh; TS. Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Trang: 14. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[8]Bài báo: Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Lữ Văn Thịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(78). Trang: pp. Năm 2014.
(Aug 2 2014 11:51AM)
[9]Bài báo: Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5(78). Trang: pp. Năm 2014.
(Aug 2 2014 11:56AM)
[10]Bài báo: A study of the energy efficient building design to predicting heating and cooling loads by advanced data mining approach . Tác giả: Pham Anh Duc; Le Thi Kim Oanh; Ho Thi Kieu Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(85) Quyển 1. Trang: 1-5. Năm 2014. (Mar 14 2015 3:52PM)
[11]Bài báo: Cải cách tài khóa xanh nhằm gắn kết các mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững ở Việt Nam . Tác giả: TS. Lê Thị Kim Oanh*
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 73. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[12]Bài báo: Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lữ Văn Thịnh; TS. Lê Thị Kim Oanh*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 105. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[13]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2020: Thực trạng và một số giải pháp. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh, Trần Phan Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(04). Trang: 26-31. Năm 2013.
(Aug 2 2014 11:47AM)
[14]Bài báo: Kiểm soát chất lượng nước thải bằng phí sử dụng - Kinh nghiệm từ Nhật Bản. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (64). Trang: 85-91. Năm 2013. (Jul 6 2013 7:56AM)
[15]Bài báo: Bàn về vai trò của các quỹ môi trường trong việc hỗ trợ tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 5 (66). Trang: 85-91. Năm 2013.
(Jul 6 2013 8:01AM)
[16]Bài báo: Phát huy tiềm năng nữ trí thức trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Số: 10/2012. Trang: 8-11. Năm 2012. (Jul 6 2013 8:18AM)
[17]Bài báo: Prominent features in Japanese environmental pollution control policies and implication to developing countries . Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 51. Trang: 40-48. Năm 2012. (Sep 2 2012 2:00PM)
[18]Bài báo: Biện pháp nâng cao hiệu quả và hiệu lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp . Tác giả: Lê Thị Kim Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 46. Trang: 37-47. Năm 2011.
(Sep 2 2012 1:56PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu về hệ thống thu phí ô nhiễm nước thải tại Cộng hòa Liên bang Đức và những bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách quản lý môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh và cộng sự. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 41. Trang: 29-36. Năm 2010.
(Sep 2 2012 1:42PM)
[20]Bài báo: Bàn về áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả” trong chính sách môi trường. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 186 - 194. Năm 2010. (May 19 2011 1:58PM)
[21]Bài báo: Thu phí ô nhiễm đối với nước thải công nghiệp tại các nước đang phát triển: Một số lưu ý thiết thực cho việc triển khai thực hiện. Tác giả: Lê Thị Kim Oanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Trang: 321 - 328. Năm 2005. (May 19 2011 3:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Greening government budget in Vietnam: Recent changes and Future challenges. Authors: Le Thi Kim Oanh, Akihisha Mori
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the Euro-Asia experts Workshop on carbon energy tax and green fiscal reform in the context of a sustainable low carbon economy, London, UK. No: November. Pages: pp. Year 2011. (Sep 2 2012 2:10PM)
[2]Article: An overview of fiscal reform toward sustainable development in Vietnam. Authors: Le Thi Kim Oanh. Proceedings of the Conference of the 1st Congress of East Asia Association of Environment and Resource Economics, Japan. No: August. Pages: 27 – 64. Year 2010. (Sep 2 2012 1:48PM)
[3]Article: Environmental protection charges for waste water in Vietnam: toward reducing pollution and raising fund. Authors: LE THI KIM OANH
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceedings of the International symposium on Environmental Fiscal Reform, Circular Economy and Sustainable Development in East Asia,Kyoto. No: 2007. Pages: 163 - 169. Year 2007. (May 19 2011 4:12PM)
[4]Article: Approaching to controlling industrial wastewater pollution efficiently and effectively: pollution charge and polluter pays principle. Authors: Le Thi Kim Oanh. KUES Monograph Series, Kyoto University, Japan. No: 20050261. Pages: 1-34. Year 2005. (Jul 6 2013 8:09AM)
[5]Article: Control industrial wastewater by sewer user charges: the case of Osaka City from environmental economic view points. Authors: Le Thi Kim Oanh. KUES Monograph Series, Kyoto University. No: 20050262. Pages: pp. Year 2005. (May 19 2011 4:05PM)
[6]Article: Wastewater effluent charges: how do they work to regulate industrial wastewater pollution in practice?. Authors: Le Thi Kim Oanh. KUES Monograph Series, Kyoto University. No: 20050263. Pages: pp. Year 2005. (May 19 2011 4:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn