Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,347

 Women’s participation in space activities and the importance of government’s support: Literature review and critical analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Luis Alfredo Martínez Alfaro, Hyun Mi Jang, Thi My Hanh Le, Luis Enrique Salaverría Moreira
Nơi đăng: The 68th International Astronautical Congress (IAC), Australia; Số: 68;Từ->đến trang: IAC-17-F1.2.3;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn