Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,467

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Hải
Đề tài: Quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đông Á

 2019

 2019

[2]Ngô Hoàng
Đề tài: Hoạch định chiến lược Marketing tại công ty Sông Thu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Đông Á

 2019

 2019

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn