Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,880

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Effects of Temperature and Electrical Stress on the InGaP/GaAs Heterojunction Phototransistor: A Review. Tác giả: Than Hong Phuc, Tran Thi Tra Vinh, Le Thi My Hanh, Than Quang Tho, Nguyen Vu Anh Quang, and Tran The Son. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.19, No.2. Trang: 28-31. Năm 2021. (Jul 7 2021 3:02PM)
[2]Tham luận: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử của Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Kỳ Long, Trần Thị Ngọc Vỹ, Nguyễn Thanh. Hội thảo quốc gia CITA. Trang: 11. Năm 2021. (Jul 7 2021 3:03PM)
[3]Bài báo: Thực trạng phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở Bắc Trung Bộ. Tác giả: Trịnh Thị Thu, Lê Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 130. Trang: 25-32. Năm 2020. (Jul 7 2021 2:57PM)
[4]Bài báo: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ cung cấp cơ sở vật chất của trường đại học tư thục. Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Kỳ Long, Nguyễn Tiến Sơn, Lê Trần Hoàng Oanh, Dương Thị Ngọc Mai. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 12. Trang: 49-52. Năm 2020. (Jul 7 2021 2:59PM)
[5]Bài báo: Giải pháp phát triển du lịch nông thôn dựa vào cộng đồng ở Bắc Trung Bộ dựa vào phân tích SWOT. Tác giả: Trịnh Thị Thu, Lê Thị Mỹ Hạnh. ạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: số Chuyên đề song ngữ. Trang: 25-27. Năm 2020. (Jul 7 2021 2:56PM)
[6]Bài báo: Chuỗi giá trị của năng lực: Mô hình quản lý và giáo dục quốc gia Việt Nam, bối cảnh của Công nghiệp 4.0 và tương lai. Tác giả: Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Thi Phuong Thao. Journal of Information and Communication, Ministry of Information and Communication, ISSN 1859-3550. Số: Vol.751, No.561. Trang: 29-33. Năm 2018. (Jun 27 2020 7:14PM)
[7]Bài báo: The Value Chain of Competency Model for Vietnamese Educational Managers in the Industry 4.0 Revolution Era. Tác giả: Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao . Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ. Số: 22. Trang: 50-54. Năm 2018. (Jun 27 2020 7:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Assessment of students’ satisfaction of facility service quality in private universities. Authors: Thi My Hanh Le, Van Ky Long Nguyen, Tien Son Nguyen, Tran Hoang Oanh Le, Thi Ngoc Mai Duong. Universal Journal of Educational Research. No: Vol 9., No. 5. Pages: 974-983. Year 2021. (Jul 7 2021 2:20PM)
[2]Article: Education quality and student satisfaction in private universities: an empirical study of FPT university Da Nang, Vietnam. Authors: Van Ky Long Nguyen, Thi My Hanh Le, Thi Minh Chau Tran, Thi Hien Le, Thi Thu Hien Le, Nhu Hoa Vo. Universal Journal of Educational Research. No: Vol 9., No. 6. Pages: 1148-1161. Year 2021. (Jul 7 2021 2:34PM)
[3]Presentations: Political and Economic Challenges for Land Owners and Families Surrounding the Port of La Union, El Salvador, Central America. Authors: Luis Alfaro, Thi My Hanh Le, Lorenzo Alfaro. Land and Poverty Conference 2018: Land Governance in an Interconnected World, Washington, DC, USA, 2018. Pages: 187-200. Year 2018. (Jun 27 2020 7:12PM)
[4]Article: Port Community System in Central America and its Global Impact Trade. Authors: Hyung Rim Choi, Luis Alfaro, Hong Soon Goo, Min Je Cho, Thi My Hanh Le. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, ISSN: 2005-424. No: Vol.10, No.9. Pages: 61-70. Year 2017. (Jun 27 2020 7:16PM)
[5]Presentations: Women’s participation in space activities and the importance of government’s support: Literature review and critical analysis. Authors: Luis Alfredo Martínez Alfaro, Hyun Mi Jang, Thi My Hanh Le, Luis Enrique Salaverría Moreira. The 68th International Astronautical Congress (IAC), Australia. Pages: IAC-17-F1.2.3. Year 2016. (Jun 27 2020 7:27PM)
[6]Presentations: The Necessity of Public Private Partnership Projects and Cooperation Development Framework to Execute Aerospace Initiatives in Central Americas. The case of ESAI, El Salvador, Central America: Networking Analysis, Current Situation and Perspectives. Authors: Luis A.M.Alfaro, Hyun M.Jang, Rene R.Dominguez, Thi MH. Le, Luis S.,. The 67th International Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico. Pages: IAC-16-F1.2.3. Year 2016. (Jun 27 2020 7:34PM)
[7]Presentations: An Exploratory Study on Policy of Public Private Partnership to Develop Seaport in Vietnam. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le, Luis Alfredo Martínez Alfaro. The International Conference on the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road for Transportation and Global Supply Chain, Melbourne, Australia. Pages: 85-95. Year 2016. (Jun 27 2020 7:56PM)
[8]Article: Information sharing status of the port community system in Vietnam. Authors: Thi My Hanh Le, Huyng Rim Choi, Kangbae Lee, Byung Kwon Park, Luis Alfaro, Doo-hwan Kim. Information Journal, ISSN: 1343-4500. No: 19. Pages: 5113-5118. Year 2016. (Feb 9 2021 2:51PM)
[9]Article: A Framework for Tracking Reliable Data in the Cloud for Port Logistics. Authors: Hyung Rim Choi, Luis Alfredo Alfaro, Thi My Hanh Le, Min Je Cho, Chae Soo Kim. International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN: 0972-7302. No: Vol. 13, No. 2. Pages: 501-518. Year 2015. (Jun 27 2020 8:01PM)
[10]Article: Challenges and Opportunities for Port Logistics in Using BPaaS Based on TCO Model. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le , Luis Alfredo Alfaro, Min Je Cho, Chae Soo Kim. International Journal of Economic Research, ISSN: 0972-9380. No: , Vol. 12, No. 3. Pages: 559-581. Year 2015. (Jun 27 2020 8:03PM)
[11]Article: Deployment Model of Big Data for Port Logistics. Authors: Luis Alfredo Alfaro, Thi My Hanh Le, Hyung Rim Choi, Min Je Cho. Information Journal, ISSN: 1343-4500. No: Vol.18, No.1. Pages: 7-16. Year 2015. (Jun 27 2020 8:07PM)
[12]Presentations: A Study on BPaaS with TCO Model. Authors: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le , Luis Alfredo Alfaro, Min Je Cho, Chae Soo Kim. IEEE Fourth International Conference on Big Data and Cloud Computing, ISBN: 978-1-4799-6719-3, Sydney, Australia. Pages: 249-256. Year 2014. (Jun 27 2020 8:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn