Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,911

 The Necessity of Public Private Partnership Projects and Cooperation Development Framework to Execute Aerospace Initiatives in Central Americas. The case of ESAI, El Salvador, Central America: Networking Analysis, Current Situation and Perspectives
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Luis A.M.Alfaro, Hyun M.Jang, Rene R.Dominguez, Thi MH. Le, Luis S.,
Nơi đăng: The 67th International Astronautical Congress (IAC), Guadalajara, Mexico; Số: 67;Từ->đến trang: IAC-16-F1.2.3;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn