Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,659

 An Exploratory Study on Policy of Public Private Partnership to Develop Seaport in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hyung Rim Choi, Thi My Hanh Le, Luis Alfredo Martínez Alfaro
Nơi đăng: The International Conference on the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road for Transportation and Global Supply Chain, Melbourne, Australia; Số: 4;Từ->đến trang: 85-95;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn