Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,618

 Education quality and student satisfaction in private universities: an empirical study of FPT university Da Nang, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Ky Long Nguyen, Thi My Hanh Le, Thi Minh Chau Tran, Thi Hien Le, Thi Thu Hien Le, Nhu Hoa Vo
Nơi đăng: Universal Journal of Educational Research; Số: Vol 9., No. 6;Từ->đến trang: 1148-1161;Năm: 2021
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn