Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,507

(Jun 13 2018 3:10PM)(Jul 2 2019 3:55PM)(Feb 26 2018 4:45PM)(Apr 6 2017 10:11PM)(Apr 3 2016 6:24PM)(Apr 3 2016 6:19PM)(Feb 24 2011 5:20PM)(Feb 24 2011 5:19PM)(Feb 24 2011 5:17PM)(Dec 31 2010 9:25AM)(Dec 31 2010 9:25AM)(Dec 31 2010 9:25AM)
[1]Tư tưởng Triết học của Lão Tử qua tác phẩm "Đạo đức kinh" trong Triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu - TS. Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2018.
[3]Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đến tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu- TS. Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. Năm 2017.
[4]Văn hóa qua lăng kính của các vĩ nhân Chủ biên: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông, Hà Nội. Năm 2016.
[5]Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: TS. Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.
[6]Vĩ nhân dưới góc nhìn tri thức khoa học và văn hóa Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu - TS. Lê Thị Tuyết Ba (đồng chủ biên). Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2015.
[7]Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 2010 ( Tác giả ) Chủ biên: Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. Năm 2010.
[8]Tập bài giảng Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2009 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Ngô Văn Hà - Trần Quang Ánh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2009.
[9]Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, Nxb Đà Nẵng, 2008 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2008.
[10]Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện Kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Tr 162 - 169, 2003 (Đồng tác giả). Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2003.
[11]Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Lí luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Tr 380 -387, 2002 (Đồng tác giả). Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Đặng Hữu Toàn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. Năm 2002.
[12]Tiến bộ xã hội - Một số vấn đề lí luận cấp bách, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - Tr 137-151, 2000 (Đồng tác giả). Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn. Nơi XB: Hà Nội. Năm 2000.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn