Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÓI HẠT MỊN CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC DIÊN TRƯỜNG QUẢNG NGÃI DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÁNG XÓI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Văn Thảo*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020;Từ->đến trang: 29;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xói ngầm là một trong những nguyên nhân gây ra sự không ổn định của những kết cấu đập thủy lực. Tiến trình xói ngầm có thể phân ra thành bốn loại: xói rò rĩ, xói kéo theo, xói tiếp xúc và xói hạt mịn. Bài báo này liên quan đến xói hạt mịn, xói này có thể gây ra sự thay đổi về thành phần cỡ hạt, độ rỗng và độ dẫn thủy lực trong đập, đê. Theo [1] họ đã đưa ra phương trình tương quan của chỉ số kháng xói với những thông số của đất gồm: γd, VBS, φ, ki, min H/F, Finer KL, tỷ lệ Gr, d5, d15, d20, d50, d60, d90 và P. Bên cạnh đó nhóm tác giả còn đưa ra hai phương trình tương quan cho từng loại đất “gap-graded soils” và “widely graded soils”. Dựa vào sự phân loại xói hạt mịn thông qua chỉ số kháng xói Iα, bài báo đánh giá khả năng xói hạt mịn của đập đất hồ chứa nước Diên Trường-Quảng Ngãi. Kết quả chỉ ra thân đập được đánh giá “xói vừa” tại mặt cắt chưa được gia cố.
ABSTRACT
Internal erosion is one of the main causes of instabilities within hydraulic earth structures. Four types of internal erosion can be distinguished: concentrated leak erosion, backward erosion, contact erosion and suffusion. This paper relates the suffusion which causes the change of grain size distribution, porosity and hydraulic conductivity in the earth dam, dike. According to [1] an expression of the erosion resistance index as a function of fourteen physical parameters: dry unit weight, blue methylene value, internal friction angle, initial hydraulic conductivity, minimum value of ratio H/F, percentage of finer fraction (based on Kenney and Lau’s criteria), gap ratio includes Gr, d5, d15, d20, d50, d60, d90 (diameters of the 5%, 15%, 20%, 50%, 60%, 90% mass passing, respectively) and P (percentage finer than 0.063mm). Besides, the two relation equations for the gap-graded soils and widely-graded soils are also shown. Based on the classification of suffusion through the erosion resistance index (Iα), the paper assesses the suffusion susceptibility of earth dam of Dien Truong reservoir-Quang Ngai. The results show that the earth dam classification is “Moderately Erodible” at the initial section.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn