Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐA TẠP ĐỊNH THỨC VANDERMONDE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu, Tran Hoai Ngoc Nhan
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà nẵng; Số: SỐ 12(61), QUYỂN 1;Từ->đến trang: 140-144;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc xác định phương trình định nghĩa đa tạp hoặc số phương trình tối tiểu định nghĩa đa tạp là một bài toán cơ bản của hình học đại số. Về mặt hình học, điều đó tương đương với việc xác định các siêu mặt trong không gian afin hay xạ ảnh mà phần giao bằng với đa tạp đã cho. Cho đến nay, chưa có một phương pháp tổng quát nào để giải quyết bài toán đó cho một đa tạp bất kỳ. Những kết quả đã có tập trung vào các đa tạp trong không gian chiều thấp hoặc các lớp đa tạp đặc biệt như các đường cong đơn thức, đa tạp xoắn hay đa tạp định thức trong các không gian trong chiều bất kỳ. Bài báo này nghiên cứu lớp đa tạp định thức dạng Van dermonde và xác định các phương trình định nghĩa cho lớp đa tạp này.
ABSTRACT
Determining defining equations or the minimum number of defining equations of a given variety is a basic problem in algebraic geometry. Geometrically, this is equivalent to finding (the minimum number of) hypersurfaces whose intersection is equal to the given variety. There is no common method for dertermining defining equations of an arbitrary variety. There are several results for varieties in low-dimension spaces or special clasess of varieties such as monomial curves, toric varieties, determinantal varieties,...In this paper, we define varieties of Vandermonde type determinantal ideals, determine upper bounds for the arithmetic rank and define polynomials of these kinds of varieties.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn