Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,795

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm với 3 đường thẳng hỗ trỡ trong mặt phẳng xạ ảnh. Tác giả: Nguyen Chanh Tu, Dang Tuan Hiep. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 1-6. Năm 2021. (Dec 19 2020 12:37PM)
[2]Bài báo: Bậc dẫn đầu và hằng số Waldschmidt của các lược đồ chiều không. Tác giả: Nguyen Chanh Tu. Tạp chí KH&CN Đại Học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 1-6. Năm 2020. (Dec 19 2020 12:28PM)
[3]Bài báo: Hằng số Waldschmidt của một số tập điểm có 2 đường thẳng hỗ trợ trong mặt phẳng xạ ảnh. Tác giả: Nguyen Chanh Tu, Tran Manh Hung. Tạp chí KH&CN Đại Học Quảng Bình. Số: 6. Trang: 1-7. Năm 2020. (Dec 19 2020 12:34PM)
[4]Bài báo: Một công thức giống-bậc của đa tạp Fano của các không gian con tuyến tính trên giao đầy đủ. Tác giả: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, Nguyen Thi Mai Van. Tạp chí Khoa Học, Trường Đại Học Quy Nhơn. Số: 13 (3). Trang: 91-95. Năm 2019. (Jun 2 2020 11:14AM)
[5]Tham luận: Hằng số Waldschmidt của một số lược đồ chiều 0 trong mặt phẳng xạ ảnh. Tác giả: Nguyen Chanh Tu. Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM). Trang: 1-10. Năm 2016. (Feb 17 2017 11:52AM)
[6]Bài báo: PHƯƠNG TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐA TẠP ĐỊNH THỨC VANDERMONDE. Tác giả: Nguyen Chanh Tu, Tran Hoai Ngoc Nhan. Tạp chí KH&CN Đại học Đà nẵng. Số: SỐ 12(61), QUYỂN 1. Trang: 140-144. Năm 2012. (Jul 13 2016 4:04PM)
[7]Tham luận: Một số kết quả về bậc nhỏ nhất của đường cong đi qua các điểm béo đồng bội. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú. Hội nghị toàn quốc về Đại số-Topo-Hình học, ĐH Thái Nguyên 2-6/11/2011. Trang: 1-10. Năm 2011. (Nov 29 2011 4:04PM)
[8]Bài báo: Kỳ dị của đường cong bậc 6 thu gọn và tính toán bất biến $\rho$. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa Học, Đại học Huế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 16-31. Năm 2009.
(Apr 27 2011 3:11PM)
[9]Bài báo: Về các đường cong bậc 6 xoắn thu gọn có một kỳ dị bội 3. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Vol.4. Trang: 16-24. Năm 2007.
(Apr 27 2011 3:13PM)
[10]Bài báo: Một số kết quả phân loại kỳ dị của các đường cong xoắn bậc thấp. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú. National Conference on Geometry, Topology and Algebra, Ho Chi Minh city, 25-28/11/2005
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 1-10. Năm 2005.
(Nov 29 2011 4:36PM)
[11]Tham luận: Một số kết quả phân loại kỳ dị của các đường cong xoắn bậc thấp. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú. National Conference on Geometry, Topology and Algebra, Ho Chi Minh city 25-28/11/2005. Trang: 1-10. Năm 2005. (Nov 29 2011 4:45PM)
[12]Tham luận: Ứng dụng Maple trong đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy toán học. Tác giả: Nguyễn Chánh Tú. Kỷ yếu Hội thảo KH “Đổi mới phương pháp dạy học với sựtham gia của thiết bị kỹ thuật. Trang: 135-150. Năm 2004. (Apr 27 2011 2:53PM)
[13]Bài báo: Non-singular cubic surfaces with star points. Tác giả: Nguyen Chanh Tu. Vietnam Journal of Mathematics. Số: 29:2. Trang: 287-292. Năm 2001. (Apr 27 2011 12:03PM)
[14]Bài báo: Non-singular cubic surfaces with at least 1, 2 or 3 star points. Tác giả: Nguyen Chanh Tu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Centre for Functional Complex Analysis 2. Số: 2. Trang: 30-45. Năm 1998. (Apr 27 2011 12:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An identity involving symmetric polynomials and the geometry of Lagrangian Grassmannians. Authors: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu. Journal of Algebra. No: 565. Pages: 564-581. Year 2020. (Dec 19 2020 12:24PM)
[2]Article: An Application of Liaison Theory to Zero-dimensional Scheme. Authors: Martin Kreuzer, Tran N. K. Linh, Le Ngoc Long, and Tu Chanh Nguyen. Taiwanese Journal of Mathematics (SCI). No: DOI:10.11650/tjm/190710. Pages: 1-21. Year 2019. (Oct 2 2019 4:42PM)
[3]Article: On the degree of curves vanishing at fat points with equal multiplicities. Authors: Nguyen Chanh Tu, Do Trong Hoang. Kuyshu J. Mathematics,Japan (SCIE). No: 67. Pages: 203-213. Year 2013. (Oct 15 2011 10:10AM)
[4]Article: On the regularity index of n+3 almost equimultiple fat points in Pn. Authors: Nguyen Chanh Tu, Tran Manh Hung. Kyushu J. of Mathematics, Japan (SCIE). No: Vol. 67. Pages: 17-27. Year 2013. (Dec 7 2012 2:24AM)
[5]Presentations: On determining the least degree of curves vanishing of points with equal multiplicities. Authors: Nguyễn Chánh Tú
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. International Conference on Singularities, 10-14/7/2011, Tokyo University oí Sciences, Japan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 1-10. Year 2011.
(Nov 29 2011 4:12PM)
[6]Article: Configuration spaces of non-singular cubic surfaces with Eckardt points. Authors: Nguyen Chanh Tu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kyushu Journal of Mathematics, Japan (SCIE)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 63. Pages: 1-19. Year 2009.
(Apr 27 2011 2:50PM)
[7]Article: Erratum to “On Alexander polynomial of torus curves”. Authors: Benoît Audoubert, Nguyen Chanh Tu, Mutsuo Oka. Journal of the Mathematical Society of Japan, (SCI). No: 59. Pages: 911-912. Year 2007. (May 10 2011 2:40PM)
[8]Article: The Alexander polynomials of some torus curves. Authors: Nguyen Chanh Tu, B. Audoubert , M. Oka,. J. Math. Soc. Japan (SCI)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Vol. 57, No. 4. Pages: 935-958. Year 2005.
(Apr 27 2011 2:49PM)
[9]Article: On singular, semi-stable cubic surfaces . Authors: Nguyen Chanh Tu. Sémin.et Congr., Soc. Math. France, Paris. No: 10. Pages: 373-389. Year 2005. (Apr 27 2011 2:46PM)
[10]Article: On boundaries of moduli spaces of non-singular cubic surfaces with star points. Authors: Nguyen Chanh Tu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kodai Mathematical Journal, Japan (SCIE). No: Vol. 27. Pages: 57-73. Year 2004. (Apr 27 2011 12:05PM)
[11]Article: On topological type of reduced sextics. Authors: Nguyen Chanh Tu, M. Ishikawa, M. Oka
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kodai Mathematical Journal, Japan, (SCIE)
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Vol. 27. Pages: 237-260. Year 2004.
(Apr 27 2011 2:45PM)
[12]Presentations: On computation of Alexander polynomial of some torus curves. Authors: Nguyen Chanh Tu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Conference on Algebraic Geometry, Department of Mathematics, Kyushu University, Japan 02-04/10/ 2004. Pages: 1-10. Year 2004. (Nov 29 2011 4:33PM)
[13]Presentations: On classification of singularity types of reduced sextics. Authors: Nguyen Chanh Tu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Vietnam Japan International Conference on “Geometry-Topology-Algebra”, Dalat University 1-5/12/2003
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 1-10. Year 2003.
(Nov 29 2011 4:51PM)
[14]Presentations: Topopogy types of reduced sextics. Authors: Nguyen Chanh Tu. Shimada-Oka joint workshop at Department of Mathematics, Hokkaido University, Japan 20-23/02/2003. Pages: 1-10. Year 2003. (Nov 29 2011 4:21PM)
[15]Presentations: Semi-stable cubic surfaces. Authors: Nguyen Chanh Tu. Conference on Algebraic Geometry, Department of Mathematics, Kagoshima University, Japan 22-29/01/2003. Pages: 1-10. Year 2003. (Nov 29 2011 4:24PM)
[16]Presentations: Alexander polynomial of reduced sextics. Authors: Nguyen Chanh Tu. Workshop on Fundamental Groups, Tokyo Metropolitan University, Japan 23-26/09/2003.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Pages: 1-10. Year 2003.
(Nov 29 2011 4:25PM)
[17]Presentations: On moduli spaces of cubic surfaces with star points. Authors: Nguyen Chanh Tu. Conference on Algebraic Geometry, Department of Mathematics, Saitama University, Japan 4/11/2003.. Pages: 1-10. Year 2003. (Nov 29 2011 4:31PM)
[18]Presentations: On cubic surfaces with star points. Authors: Nguyen Chanh Tu. Conference on Algebraic Geometry, Department of Mathematics, Tokyo Institute of Technology, Japan, 11/ 2001. Pages: 1-10. Year 2001. (Nov 29 2011 4:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn