Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,748,279

 Hằng số Waldschmidt của một số lược đồ chiều 0 trong mặt phẳng xạ ảnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Chanh Tu
Nơi đăng: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM); Số: 01;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
We introduce Waldschmidt constant and study several ways to compute the constant for certain sets of points in projective plane.
ABSTRACT
We introduce Waldschmidt constant and study several ways to compute the constant for certain sets of points in projective plane.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn