Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một đồng nhất thức của đa thức đối xứng và hình học của đa tạp Lagrangian Grassmannians
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu
Nơi đăng: Journal of Algebra; Số: 565;Từ->đến trang: 564-581;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We first prove an identity involving symmetric polynomials. This identity leads us into exploring the geometry of
Lagrangian Grassmannians. As an insight applications, we obtain a formula for the integral over the Lagrangian Grassmannian of a characteristic class of the tautological sub-bundle.
Moreover, a relation to that over the ordinary Grassmannian
and its application to the degree formula for the Lagrangian
Grassmannian are given. Finally, we present further applications to the computation of Schubert structure constants and
three-point, degree 1, genus 0 Gromov–Witten invariants of
the Lagrangian Grassmannian. Some examples together with
explicit computations are presented.
ABSTRACT
We first prove an identity involving symmetric polynomials. This identity leads us into exploring the geometry of
Lagrangian Grassmannians. As an insight applications, we obtain a formula for the integral over the Lagrangian Grassmannian of a characteristic class of the tautological sub-bundle.
Moreover, a relation to that over the ordinary Grassmannian
and its application to the degree formula for the Lagrangian
Grassmannian are given. Finally, we present further applications to the computation of Schubert structure constants and
three-point, degree 1, genus 0 Gromov–Witten invariants of
the Lagrangian Grassmannian. Some examples together with
explicit computations are presented.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn